Pandemia ja kaupunkisuunnittelu – etätyön lisääntyminen vahva ennakoiva trendi – Delfoi-tutkimuksia tarvitaan

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI, O. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ

Osallistuin Liikennesuunnittelun seura ry:n (LSS) vuosikokoukseen 10.5.2021. Vuosikokousten yhteydessä pidetään yleensä esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. Esimerkiksi vuonna 2017 pidin esitelmän aiheesta ”Non motorized transport: Walking and cycling in all climates and environments”. Olin käynyt juuri esitelmöimässä tällä otsakkeella Maailmanpankissa. Kutsujana oli Maailmanpankin Transport & ICT osasto. Osallistuin ns. Learning Forum -tapahtumaan esitelmälläni. Learning Forum tapahtuman aihe oli ”Tranforming Ideas & Lives to Shape a Sustainable Future for All”, February 27 to March 10 2017, Transport & ICT, Knowledge & Learning Forum. Tapahtumaan oli kutsuttu Maailmanpankin noin 100 aluepankin henkilöstöä eri puolilta maailmaa. Osuuteni liittyi kaksipäiväiseen Maailmanpankin Transportation & ICT osaston järjestämään koulutustapahtumaan, jossa ensimmäisen päivän aihe oli ”Transport  in the Digital Age”, toisen  ”Economic and Social Development and Cost-Effective Planning and Design”. Info tästä Learning Forum tapahtumasta, esitelmästä ja mahdollisista jälkivaikutuksista. Mutta nyt siis puhun Liikennesuunnittelun seura ry:n vuosikokouksen esitelmästä neljä vuotta myöhemmin. Sen piti seuran uusi puheenjohtaja Ville O. Turunen. Esitelmä kesti noin tunnin ja oli erittäin ajatuksia antava ja herättävä. Suorastaan järisyttävä, käänteentekevä, vaikka se esiteltiin tutkijan viileydellä ja analytiikalla. Kuten mahdollisesti oli tuokin maailmanpankin mainitsema luentoprosessi. Ja tämä esitelmä nyt pidettiin pandemian johdosta Teams-ympäristössä, mikä sekin tärkeää itse asian kannalta, sanomaa vahvistaen. Yhtenä tekijänä pandemian johdosta uudelle tasolle siirtyvä etätyö – ja kokoukset tämä LSS-kokous esimerkkinä – vaikuttavat yhdyskuntiin ja yritystoimintaan radikaalisti. Aihetta tulisi tutkia laajasti monipuolisesti myös tulevaisuuksientutkimuksen ja ennakoinnin metodein, johon osaltani tarjoudunkin tekijäksi.

Esitelmässä Turunen esitteli ”Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2020” tutkimuksen tuloksia. Se oli perusteellinen tutkimus helsinkiläisten liikkumisesta syys-lokakuussa 2020. Tutkimusraportin sivulla 11 kerrotaan aineiston keruusta: ”Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin tietokoneohjatun Taloustutkimuksen CATIohjelmiston avulla 1.9.–9.10.2020 välisenä aikana. Työhön osallistui 28 tutkimushaastattelijaa Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa.” Ajankohdasta voidaan päätellä, että tuolloin ei ollut erityisempiä sulkutiloja ja yhteiskunta oli aikalailla auki. Sikäli voisi ajatella, että tulokset ovat yleistettävissä suuntaa antavaksi myös pandemian jälkeiseen aikaan.

Faktat pöytään – kävely on lisääntynyt, joukkoliikenteen käyttö romahtanut

Tutkimuksen sanomaa olivat mm. se, että pandemia ei ole muuttanut matkojen kokonaismäärää. Ihmisillä on tietty tarve liikkua jollakin tapaa ja käyttää tietty aika liikkumiseen.. Matkojen määrä on noin kolme matkaa päivässä. Sen sijaan pandemia oli radikaalisti vähentänyt joukkoliikennematkojen määrää, jonkun verran automatkojen määrää, polkupyöräilymatkat olivat pysyneet ennallaan, mutta kävelymatkat olivat kasvaneet radikaalisti (Kuva 1).

Kuva 1. Matkaluvut Helsingissä 2016-2020 kulkumuodoittain. Lähde: ”Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2020” Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön julkaisuja, 2021:1.

Seuraavassa kuvassa on esitelty tarkemmin eri kulkumuodoilla tehtyjen matkojen määrä, voluumi päivittäin (Kuva 2).

Kuva 2. Matkojen pääasiallinen kulkutapa Helsingissä 2020. Lähde: ”Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2020” Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön julkaisuja, 2021:1, s. 19.

Ihmiset ovat siis vähentäneet merkittävästi, lähes puolittaneet, joukkoliikenteen matkojen määrän ennen pandemiaa tilanteesee tutkimusjakson aikana (matkojen määrä tippunut 0,9:stä, 0,5:een. Seuraava kuva osoittaa tarkemmin, mihin joukkoliikennemuotoihin vähennykset ovat kohdistuneet (Kuva 3).

Kuva 3. Pandemian vaikutus eri kulkutapojen vähentämiseen Helsingissä. Lähde: ”Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2020” Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön julkaisuja, 2021:1, s 36.

Jalankulun lisääntyminen on ollut huomattavin eri kulkumuodoista. Pyöräily ei ole yllätykseksi lisääntynyt, mutta kävely on. Kävelymatkojen määrä on kasvanut kuvan 1 mukaan 1,2:sta 1,5:een, 25 %! Kuvassa 4 on esitetty tarkemmin, miten eri liikkumismuotojen käyttö on lisääntynyt.

Kuva 4. Pandemian vaikutus eri kulkutapojen lisääntymiseen Helsingissä. Lähde: ”Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2020” Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön julkaisuja, 2021:1, s 36.

Taustalla vaikuttaa myös etätyötrendi, joka pandemian johdosta siirtynee uudelle tasolle

Osa tietotyötä tekevistä on tehnyt etätyötä ennen pandemiaa, kuten allekirjoittanut. Pandemian myötä etätyöntekijöiden osuus on merkittävästi kasvanut. Kuvassa 5 näkyy etätyötä tekevien osuus työllisistä 2010-2019 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Kymmenessä vuodessa osuus on kasvanut viisi prosenttiyksikköä, yhdeksästä 14 prosenttiin.

Kuva 5. Etätyötä tekevien osuus työllisistä 2010-2019 tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan.

Maaliskuussa 2020 alkanut pandemia lisäsi etätyön osuutta huomattavasti. Seuraavassa kuvassa 6 on esitetty etätyötä tekevien osuus pandemiavuonna 2020. Taso on vaihdellut pandemian alettu reilun 20 prosentin ja 35 % välillä. Edellä esitellyn Helsinkiläisten liikkumistottumukset tutkimuksen aineiston keruun aikana syys-lokakuussa, taso oli vähintään 25 % työllisistä.

Kuva 6. Etätyötä tekevien osuus työllisistä 2020 tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan.

Johtopäätöksiä – elämme todennäköisesti murrosta, jossa suuret muutokset mahdollisia

Edellä olen poiminut muutamia kuvia lähteistä, joita Ville O. Turunen kokouksessa esitteli. Lisäksi hän esitteli muita faktoja. Tämän lisäksi hän esitteli todennäköisiä tulevaisuuksien seurauksia ja ”spekulointia” epävarmemmista tulevaisuuksista. Seuraava on oma pohdintaa, jossa yhdistää joitakin Turusen ajatuksia, mutta myös omaa.

Muistinvaraisesti totean ja em. tilastofaktoihin viitaten, että etätyötrendin voisi arvioida jatkuvan ja etätyötä tekevien osuuden olevan pykälää korkeammalla tasolla jatkossa. Muut faktat, joita en tuossa esitellyt, mutta jotka selviävät tarkemmin tuosta liikkumistottumukset julkaisusta puhuvat sen puolesta, että matkojen määrä lähioiden ja esikaupunkien tai vastaavien ja työpaikkakeskittymien välillä vähenee. Toisaalta lähimatkat asuinalueella lisääntyy ja kun aikaa vietetään kodin ympäristössä enemmän, myös palvelujen kysyntä siellä kasvaa. Systeemisesti on iso asia se, että työpaikkakeskittymien ja asuinalueiden välinen liikenne vähenee. Työpaikkakeskittymissä on monenlaista palvelua, esimerkiksi ravintoloita, joiden asiakasmäärät vähenevät. Yritykset tulevat toimeen vähemmällä toimistotilalla. Ihmiset voivat olla valmiita käyttämään pidempiin työmatkoihin tai vapaa-ajankin matkoihin viikossa enemmän ”matka-aikabudjettinsa puitteissa”, kun päivittäinen työmatkailu vähenee.

Edellinen suuri mullistus kaupungeissa tapahtui meillä 1960-luvulla, kun autoistuminen voimistui. Silloin kaupungit, kuten Oulu, reagoi välittömästi lähtien luomaan hyvää jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä. Se oli viisas valinta, kun kaupunkitila oli murroksessa. Myöhemmin heränneet tai vielä nukkuvat, joutuvat takamatkalta lähtiessään tekemään töitä enemmän eivätkä ehkä koskaan pääse samaan pyöräilijämääräosuuteen, kuin Oulu pääsi lähtiessään luomaan omaa erillistä kevyen liikenteen järjestelmää. Tässä on analogia tähän pandemian vaikutukseen. Nyt pendelöinti päivittäin kodin ja työpaikkakeskittymien välillä vähenee radikaalisti. Tällä on suuret vaikutuset joukkoliikenteeseen, toimistokiinteistösijoittamiseen, palveluyritystoimintaan yms. Miten tämä muutos hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa, on ratkaisevaa. Uhkaskenaarioissa voisi nähdä tyhjentyneitä keskuksia ja asuinalueita.

Etätyön lisääntymistä voidaan pitää vahvana ennakoivana trendinä, jolla on suuri vaikutus moneen ilmiöön lyhyellä ja pitkällä vuosikymmenten aikavälillä. Etätyö vauhdittui pandemian vuoksi, mutta siihen suuntaan vaikuttavat myös monet muut trendit, kuten teknologian kehitys, tietotyön määrän lisääntyminen, ympäristökysymykset jne.

Ykkössuositus – nyt kannattaa käyttää ammattitaitoisia yhdyskuntasuunnittelija-tulevaisuuksientutkijoita – Delfoi-soveltaminen merkittävä mahdollisuus

Nyt on tuhannen taalan paikka luoda nopeutetusti yhteinen ymmärrys pandemian ja muiden ajankohtaisten trendien vaikutuksesta yhdyskuntasuunnitteluun Helsingissä, lähikaupungeissa ja muualla. Tämä voi tapahtua esimerkiksi skenaariotyöskentelyn, Delfoi-soveltamien, tulevaisuusverstassoveltamisen yms. yhteistä ymmärrystä luovien työkalujen kautta. Esimerkiksi allekirjoittanut on laajasti perehtynyt yhdyskuntasuunnitteluun suunnittelumaantietelijänä ja ennakoinnin asiantuntijana ja voisi luoda lisäarvoa valtakunnallisissa ja alueellisissa tutkimuksissa. Esimerkiksi aiheita voisi olla seuraavat:

Miten pandemia vaikuttaa

 • työpaikkakeskittymiin
 • asuinalueisiin
 • joukkoliikenteeseen
 • kiinteistösijoittamiseen
 • yritysten toimitilatarpeeseen
 • palveluyritysten asiakasvirtoihin
 • kaupunkikehittämistarpeisiin
 • kaupunkitutkimustarpeisiin
 • ennakointitutkimustarpeisiin
 • kaupunkijärjestelmään
 • pendelöintiin
 • rautatieliikenteen tarpeisiin
 • pyöräilyolosuhteiden kehittämistarpeisiin
 • lähipalvelukeskusten kehittämistarpeisiin
 • jne.

Katso lisätietoja ennakoinnin ja tulevaisuuksientutkimuksen metodisista mahdollisuuksista esimerkiksi Yrjö Myllylän YouTube-kanavalta. Mahdollisuuksia on esitelty myös RD Aluekehityksen sivuilla.

Muita lisätiedon lähteitä

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on niin ikään tehnyt historiallista perustutkimustyötä pyöräilyn ja kävelyn edistämisen keinojen selvittämiseksi sekä pandemian vaikutuksien pohtimiseksi, joissa se on soveltanut mm. Delfoi-menetelmää. Myllylä toimii tällä hetkellä keskuksen affiliaatiojäsenenä.

https://www.styletutkimus.fi/

Ottaen huomioon etätyön lisääntymisen, ilmastonmuutoksen torjuntapyrkimyksen ja ennen muuta ihmisen hyvinvoinnin arvostamisen tarpeet, varma valinta on polkupyöräilyn ja kävelyn edistäminen. Linkissä on tähän liittyvän jo edellä mainitun ”Non-motorized transport” teeman tiimoilta kirjahankkeen ”Biking in Practice – Ideas and acts to promote walking and cycling in alla climate and environments”.

www.bikinginpractice.wordpress.com

Mitä on tulevaisuuksientutkimus? – RD Video

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, 5. Koillisväylä, Arktinen meriteknologia, 6. Kaivostoiminta, 7. Logistiikka ja yhteydet, 8. Energia ja ympäristö, 9.1 Matkailu, 9.2 Kauppa, rakentaminen, ICT, hyvinvointi, palvelut, METODI

Videolla ennakoinnin ja tulevaisuuksientutkimuksen asiantuntija YTT Yrjö Myllylä esittelee mitä tarkoittaa tulevaisuuksientutkimus ja miten se eroaa tulevaisuudentutkimuksesta (yksikössä) ja ennakoinnista.

Myllylä lähtee Antiikin Kreikasta ja Delfoin kaupungista, jossa oraakkeli teki ennustuksia.Erään tarinan mukaan hän hyödynsi maailmaa nähneitä merimiehiä asiantuntijoina. II MS:n aikana liittoutuneet ottivat käyttöön tutkan, joka loi ennakointiopin ja -kulttuurin Yhdysvaltojen ilmavoimien Research and Development Corporation -yksikköön (RAND). Ennustaminen ei pitkään riittänyt vaan oli tarve tietää vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, jossa Herman Kahn oli keskeinen ottaessaan käyttöön skenaariokäsitteen. Sosialismi kannatteli kuitenkin vielä ennustamista ja yhden skenaarion ajattelua. Sosialismin romahdettua kiinnostus erilaisiin tulevaisuuksien vaihtoehtoihin lisääntyi. Vähitellen valtavirta alkoi tutkimaan mahdollisia ja toivottuja tulevaisuuksia.

”Tulevaisuudentutkimuksen teorioiden synteesin luojana pidetään Wendell Belliä (Söderlund ja Kuusi 2002: 298). Hänen keskeinen synteesiä käsittelevän teoksensa nimi on Foundations of Futures Studies (1997, Vol 1 ja 2). Bell näkee tulevaisuudentukimuksen tehtäväkentän laajana ja muodostaa yhdeksän tulevaisuudentutkimuksen perustehtävää:
1) Mahdollisten tulevaisuuksien tutkiminen
2) Todennäköisten tulevaisuuksien tutkiminen
3) Tulevaisuudenkuvien tutkiminen
4) Tulevaisuudentutkimuksen tietoteoreettisten perusteiden tutkimus
5) Tulevaisuudentutkimuksen eettisten perusteiden tutkimus
6) Nykykehityksen suuntaa selittävien historiallisten kehityspolkujen tutkiminen
7) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, joka perustuu käytettävissä olevan tiedon ja arvojen yhdistämiseen
8) Demokraattisen osallistumisen kasvattaminen tulevaisuuden hahmottamisessa
9) Herättää keskustelua ja edustaa tiettyä tulevaisuuden vaihtoehtoa.” (Myllylä 2007, s 55).

Kuten huomaat, em. teoksen nimi vuodelta 2002 on Tulevaisuudentutkimus. Englanniksi on aina puhuttu monikosta, Futures Studies, Futures Research. Joitakin vuosia sitten suomalainen tulevaisuuksientutkimuksen yhteisö päätti luopua yksikkömuodosta tulevaisuuksientutkimuksesta puhuttaessa. Esimerkiksi jo vuonna 2013 Tulevaisuuden tutkimuksen seuran toimittama perusteos ”Miten tutkimme tulevaisuuksia?” oli monikossa, kun sen edeltävissä painoksissa (1993, 2003) nimi oli yksikössä.

Ennakointiin verrattuna tulevaisuuksientutkimuksella on siis laajempi tehtävä. Keskeisin olettamus ja lähtökohta on, että ennakoinnin on kytkeydyttävä aina päätöksentekoon. Myllylän mukaan näyttäisi, että on vahvistumassa suuntaus, missä ennakoinnin hyvyyttä selitetään juuri sen kyvykkyydellä tukea päätöksentekoa. Tämä näkyy mm. erilaisina menetelmien yhteiskäyttönä. Tulevaisuuksientutkimus on usein ennakointitutkimusta, mutta se voi olla myös esimerkiksi ”4) Tulevaisuuksientutkimuksen tietoteoreettisten perusteiden tutkimusta” tai ” 5) Tulevaisuudentutkimuksen eettisten perusteiden tutkimusta” tai esimerkiksi ennakoinnin tarvitsemien teoreettisen käsitteiden kehittämistä, kuten megatrendin synonyymikäsitteen ”vahvan ennakoivan trendin” käsitteen kehittämistä (Kuusi 2008, Myllylä & Kaivo-oja & Juga 2016).

Lähteitä:

Kuusi, Osmo & Timo Bergman & Hazel Salminen (2013) (toim.). Miten tutkimme tulevaisuuksia? 336 s. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. https://www.tutuseura.fi/julkaisut/julkaisusarjat/aff/aff5/

Kuusi, Osmo (2008). Miten voimme tutkia tulevaisuutta tieteellisesti? Tieteessä tapahtuu 5/2008. https://journal.fi/tt/article/view/541

Söderlund, Sari ja Osmo Kuusi (2002). Tulevaisuudentutkimuksen historia, nykytila ja
tulevaisuus. Teoksessa Kamppinen, M., O. Kuusi, O. ja S. Söderlund (2002):
Tulevaisuudentutkimus – Perusteet ja sovellukset, 251-347. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, Helsinki.

Söderlund, Sari (2002). Tulevaisuudentutkimuksen keskeisiä vaikuttajia. Teoksessa Kamppinen, M., O. Kuusi ja S. Söderlund (2002): Tulevaisuudentutkimus – Perusteet ja
sovellukset. 249-346. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Jari Juga (2016). Strong Prospective Trends in the Arctic and Future Opportunities in Logistics. Polar Geography, funded by Wihuri Foundation. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1088937X.2016.1184723

Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä. 64 s. Publications of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 3/2008. Sponsorit: Cargotec, Aker Arctic Technology, Finstaship, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Ltd and Management & Transportation Experts Matrex Oy. https://rdaluekehitys.net/2013/11/10/industrial-logistic-and-social-future-of-the-murmansk-region-summary-of-the-doctoral-dissertation-by-yrjo-myllyla/

Myllylä, Yrjö (2007). Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 (Industrial, logistical and social Development of Murmansk Oblast until 2025). 321 s. Väitöskirja (Dissertation). http://urn.fi/URN:NBN:fi:joy-20070191

Delfoi-tutkimuksen kriittiset tekijät – RD Video

1. ALUEKEHITYS, 2. TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI, 3. STRATEGIAPROSESSIT, 4. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi, METODI

Delfoi-tutkimuksiin erikoistunut YTT Yrjö Myllylä toteaa videolla, että Delfoi-tutkimuksen kolme tärkeintä kriittistä tekijää on 1) panelistien valinta, 2) kysymysten laadinta ja 3) palauteviestintä. Hän myös avaa näihin liittyviä huomioitavia näkökulmia.

Hän myös viittaa Tuleviasuuden tutkimuksen seura ry:n kustanamaan kirjaan, jossa on Osmo Kuusen artikkeli Delfoi-menetelmästä ja suomalaisesta Delfoi-soveltamisen koulukunnasta. Siinä hän nostaa Yrjö Myllylän roolin EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön kehittäjänä ja palaute-Delfoin kehittäjänä. Edellä mainittuja kriittisiä tekijöitä ja Myllylän korostuksia niissä voidaan perustella myös Kuusen artikkelin esiin nostamilla näkökohdilla.

Näiden lisäksi Myllylä korostaa, että avainkäsitteet niin Delfoi-tutkimuksessa kuin muissakin tutkimuksissa tulee avata sekä avainkäsitteiden väliset keskinäiset suhteet kuvata ja mielellään visusalisoida.

Lisätietoja voit löytää mainittuihin asioihin esimerkiksi seuraavista teoksista:

Kuusi, Osmo (2013). Delfoi-menetelmä. Teoksessa Kuusi, Osmo & Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.): Miten tutkimme tulevaisuuksia? 248-266. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.

Myllylä Yrjö & Tuija Vänttinen (Eds.)., (2020). Etiäinen. Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi. 246 p. Xamk Kehittää 116, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. (Etiäinen – Anticipation of training and competence and skills needs in Kymenlaakso).
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3 .

Myllylä, Yrjö & Jouni Marttinen, & Jari Kaivo-oja (2012). Ennakointi demokratian vahvistajana. Esimerkkinä EU:n palkitsema TKTT-konsepti ja muut kansainvälisessä arvioinnissa esille nostetut suomalaiset ennakointikäytännöt. Futura 4/2012. 38-49. https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/02/21/futura-42012-suomalainen-ennakointikulttuuri-menestyy-eurooppalaisessa-vertailussa/.

Myllylä, Yrjö & Jouni Marttinen (2011). Työvoima ja koulutustarvetutkimus valittu keskeiseksi eurooppalaiseksi ennakointikäytännöksi. Futuuri 3/2011.
https://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/09/15/futuuri-32011-tyovoima-ja-koulutustarvetutkimus-valittu-keskeiseksi-europpalaiseksi-enakointikaytanoksi/ , http://www.juuli.fi/Record/juuli2011-29726.

Myllylä, Yrjö (2007). Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 (Industrial, logistical and social Development of Murmansk Oblast until 2025). 321 p. Väitöskirja (Dissertation). http://urn.fi/URN:NBN:fi:joy-20070191 .