Ajankohtaista: Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

Kymenlaaksossa toteutettiin merkittävä koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin kehittämisprojekti 1.4.2018-30.9.2020. Seuraavassa on hankkeen alun, keskivaiheen, välivaiheen kirjan ja hankkeen lopun/loppuraportin julkistamisen lehdistötiedotteet. Muita tiedotteita ja julkaisuja löydät hankkeen sivuilta osoitteesta www.xamk.fi/etiainen.

ePressi-lehdistötiedote 17.1.2019

.

Uusi ennakointimalli Kymenlaaksoon maakunnallisena yhteistyönä

Kymenlaaksossa on käynnistynyt ainutlaatuinen yhteistyö koulutustarpeiden ennakoinnissa. Maakunnalla on paljon potentiaalia erityisesti tavara- ja palveluviennissä. Aluetutkija Timo Aron analyysien mukaan Kymenlaakso on maamme merkittävimpiä vientimaakuntia. Viennin kasvun jatkumiseksi tarvitaan kuitenkin kipeästi vetovoimaisuuden lisäämistä, yhteistyötä ja ennakointia.

Kymenlaakson vetovoimaa lisäämällä on mahdollisuus kääntää maakunnan väestökehityksen suuntaa. Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi ja yritysten tarpeiden tunnistamiseksi on käynnistetty laajapohjainen yhteistyö alueen oppilaitosten kesken.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu luo yhdessä kumppaneidensa kanssa Kymenlaakson ennakointimallin. Työssä keskitytään erityisesti koulutustarpeiden ennakointiin. Alueen koulutusjärjestelmä on vahvuus, joka tulisi viestiä tehokkaasti muuttopäätöstä harkitsevalle.

Tavoitteena on tunnistaa työnantajien tarpeita sekä hyödyntää työssäoppimista, kun uutta ammattitaitoa tarvitaan yrityksissä.

Nopeaa reagointia yritysten tarpeisiin

Uuden ennakointimallin avulla autetaan oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Ennakointimallia kehittävät Etiäinen-hankkeessa Xamk, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Kouvolan aikuiskoulutuskeskus.

Alueella on voimakas tahtotila yhteisen eri osapuolia hyödyntävän ennakointimallin luomiseksi. Malli sisältää lyhyen aikavälin ennakointia, jolla reagoidaan työnantajien lähitulevaisuuden tarpeisiin. Pitkän aikavälin ennakoinnissa keskitytään toimintaympäristön muutokseen ja siihen, mitä vaikutuksia muutoksilla on tulevaisuuden työpaikkoihin ja koulutukselle. Ennakointitiedon hankinta koostuu fakta- ja näkemystiedosta. Näkemyksiä saadaan muun muassa työnantajia haastattelemalla. Saadun tiedon pohjalta mietitään käytännön toimenpiteitä esimerkiksi tulevaisuuspajoissa. Johtopäätökset on vietävä käytännön päätöksentekoon, esimerkiksi opetus- ja koulutusohjelmiin.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat oppilaitosten edustajien lisäksi muun muassa ELY-keskuksen, Kymenlaakson liiton, Kymenlaakson kauppakamarin, Yrittäjien ja Kouvola Innovation Oy:n edustajat. Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Hanke on edustettuna myös maakunnallisessa ennakointiryhmässä rinnakkaisen KYMIEXACT-hankkeen kanssa, jossa tuetaan alueellisen ennakointitiedon hyödynnettävyyttä yritysten näkökulmasta. Etiäinen-hanke on luotu vastaamaan myös uuden maakuntaitsehallinnon ennakoinnin tarpeisiin.

Tulevaisuuspajassa pohditaan koulutuksen tulevaisuutta

Ennakointityö jatkuu tulevaisuuspajalla 22.1.2019.  Pajan valmentajana toimii ennakoivaan yhteissuunnitteluun erikoistunut Jari Koskinen. Tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 70 eri oppilaitosten henkilöstön, työnantajien ja sidosryhmien edustajaa. Paikalla on myös opiskelijoiden edustajia. Koskisen mukaan ”innostavan, dialogia ja yhteistä ymmärrystä lisäävän päivän tuloksena syntyy muun muassa opetussuunnittelun suuntaviivoja. Pajassa opitaan tulevaisuuden ennakoinnin avainkäsitteitä ja ennakoinnin kytkeminen arjen kehittämistyöhön yhteissuunnittelun keinoin”.

Tulevaisuuspajat palvelevat myös Xamkin opetussuunnitelmien uudistusta, joka toteutetaan kaikissa koulutuksissa vuonna 2019. Xamkin strategiassa 2018-2030 määritellyt kärjet ovat tulevaisuuslähtöinen oppiminen, kansainvälisyys ja TKI.

Pajan jälkeen käynnistyvät hankkeessa toimialakohtaiset ennakointikokeilut ennakointitiedon keräämiseksi ja soveltamiseksi sosiaali- ja terveysalalla, rakentamisessa ja metallialalla. Painopiste näissä on lyhyen aikavälin 1-3 vuoden ennakoinnissa. Samoin käynnistyy kokonaisvaltainen pitkän aikavälin ennakointikokeilu Kymenlaakson ennakointimallin kehittämiseksi.

Lue koko 17.1.2019 lehdistötiedote tästä.

.

ePressi-tiedote 26.8.2019:

Asenteiden ja yhteistyöosaamisen kehittäminen tärkeintä Kymenlaakson tulevaisuudelle

Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeita selvitettiin työnantajista ja koulutusalan ammattilaisista koostuvassa Delfoi-paneelissa alkukesästä 2019. Paneelin vastaajien mukaan asenteiden ja yhteistyötaitojen parantamisen lisäksi koulutuksen kehittämisessä on huomioitava suuret trendit kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, automatisaatio ja robotisaatio.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk kumppaneineen on luomassa Kymenlaaksoon uutta ennakointitiedon tuottamisen mallia, joka auttaa oppilaitoksia tarjoamaan riittävän nopeasti yritysten tarvitsemaa koulutusta ja osaamista.
Delfoi-paneelin strukturoitujen teemahaastattelujen avulla pyrittiin löytämään tärkeimmät osaamistarpeet Kymenlaakson menestyksen kannalta. Paneelin yli 30 osallistujasta noin puolet oli työnantajien edustajia ja puolet oppilaitosten, yrityspalveluiden tai hallinnon edustajia.

Vastausten perusteella laadullisista osaamistarpeista tärkeimmiksi kohteiksi nousivat työntekijöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja etenkin asenteiden kehittäminen. Tässä painottuivat työnantajien näkemykset. Työnantajien mielestä toiseksi tärkeintä on työyhteisöosaaminen. Määrällisesti koulutusta on kasvatettava eniten ICT-alan tarpeisiin, etenkin korkeakouluissa. Myös muissa tarkastelun kohteena olleissa 15 toimialaryppäässä eli klusterissa on koulutuksen lisäystarvetta niin toisella kuin korkea-asteella. Toiseksi eniten koulutusta on paneelin mukaan lisättävä ympäristö- ja energiaklusterissa.  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoiman Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi –hankkeen Delfoi-paneelin alustavia tuloksia tarkennetaan Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” -tapahtumassa 28.8.2019 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla Kotekon kampuksella osoitteessa Kymenlaaksonkatu 29, Kotka.

Tulevaisuudentutkija Jari Kaivo-ojan fasilitoimaan tilaisuuteen on ilmoittautunut 140 työnantajien, oppilaitosten ja sidosryhmien edustajaa. Verstas järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson kauppakamarin kanssa.

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Ohjelma: https://www.xamk.fi/tapahtumat/tulevaisuusverstas/

Taustaa: Trendit ja heikot signaalit ohjaavat koulutuksen kehittämistä

Paneelin mukaan koulutuksen kehittämisessä on huomioitava Kymenlaaksoon tulevaisuuteen vuoteen 2030 mennessä vaikuttavat seuraavat vahvat ennakoivat trendit: ilmastonmuutoksen torjuminen, automatisaatio ja robotisaatio, suurten investointien tulo Kymenlaaksoon, ihmisten henkilökohtaisen hyvinvoinnin arvostuksen kasvu, kansainvälisen järjestelmän murros sekä Kymenlaakson väestön väheneminen ja keskittyminen kaupunkeihin.

Myös uusiin ilmiöihin ja heikkoihin signaaleihin, kuten logistiikan kehitykseen, ICT-osaajien puutteeseen tai yllättäviin villeihin kortteihin, kuten uusiin ammatteihin tai suuriin investointeihin alueelle, tulee varautua suunnitelmin. Paneelin vastaajat uskovat, että väestön nykyinen nopea väheneminen hidastuu mm. alueen investointien, yliopisto- ja muun koulutuksen kehittämisen ja muun houkuttelevuuden kasvattamisen sekä maahanmuuton lisääntyessä.

Trendit luovat kysyntäympäristön klustereiden kehitykselle. Alueen kehittämisen kannalta tärkeän taloudellisen ylijäämän uskotaan tulevan etenkin seuraavista klustereista: sellu-, paperi-, metalli- sekä kartonki- ja pakkausteollisuudesta. Nämä ovat suuren taloudellisen volyymin ja työllisyysvaikutusten klustereita, joiden työvoimatarpeista, mm. eläköityvien poistuma huomioiden, on oppilaitoksissakin huolehdittava. Voimakkaasti vuonna 2030 kasvavia ja suhteellisen laajoja työllistäjiä eli ”tähtiklustereita” ovat mm. ICT (mm. informaatio- ja viestintäteknologia, ohjelmistotuotanto), ympäristö ja energia, matkailu- ja kulttuuri sekä kuljetus ja logistiikka. Osittain nämä alat nähdään myös ”auringonnousun” aloina, startup-aloina. Auringonnousun alaksi nähdään myös liike-elämän palvelut ja asiantuntijatyö. Näiden alojen kasvusta on huolehdittava ja huomioitava mm. alojen tarvitsemat tuotekehitys- ja rahoitustarpeet työvoimatarpeiden lisäksi.

Delfoi-paneelin haastattelut ja tulevaisuusverstas liittyvät Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi -hankkeeseen. Hankkeessa pyritään luomaan malli, jolla autetaan oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Ennakointimallia kehittävät Etiäinen-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Aikuiskoulutus Taitajat. Hankkeen ohjausryhmässä ovat oppilaitosten edustajien lisäksi muun muassa ELY-keskuksen, Kymenlaakson liiton, Kymenlaakson kauppakamarin, Kymen Yrittäjien ja Kouvola Innovation Oy:n edustajat. Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Ks. koko tiedote tästä.

.

Kymenlaakso ennakoi -kirjan ”Pitkät päälle ja katsen eteenpäin” julkistaminen

Xamk-tiedote 11.11.2019, ks. kirja ja tiedote tästä.

.

ePressi-tiedote 10.9.2020:

Kymenlaakson ennakoinnin ykköstapahtumassa astutaan millenniaalien saappaisiin

Työnantajat ja oppilaitosten edustajat luovat Kymenlaaksolle uutta suuntaa Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaassa 16.9. Tilaisuuteen osallistuu yli 100 työnantajien, oppilaitosten ja niiden sidosryhmien edustajaa. Verstas järjestetään verkossa.

Tulevaisuusverstaassa taotaan työkaluja osaavan työvoiman varmistamiseksi yrityksille, viennin lisäämiseksi ja Kymenlaakson nykykehityksen kääntämiseksi suotuisaan suuntaan. Tapahtumassa keskitytään erityisesti työnhakijoiden näkökulmaan ja työnhakijaymmärrykseen.

Verstaaseen on kutsuttu opiskelijoita kertomaan, millainen on houkutteleva Kymenlaakso nuoren näkökulmasta. Millenniaalien sukupolvi muodostaa 2020-luvulla jo puolet Suomen ja eri maiden työvoimasta. Millenniaali-sukupolveksi kutsutaan vuosina 1980–2000 syntyneitä.

Verstastyöskentelyä puheenvuoroillaan kirittävät kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Ville Kaunisto, Kymen Yrittäjien edustajana rakennusneuvos Veli Hyyryläinen, Xamkin rehtori Heikki Saastamoinen, Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen sekä Kymenlaakson liiton aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen. Tervetulosanat lausuu Kouvola Innovation Oy:n Senior Advisor Martti Husu.

Tilaisuuden ohjelma: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/osaava-kymenlaakso-2030-tulevaisuusverstas-kasarminmaella-1-4-2020/

Kymenlaakson ennakointimallin esittelevä kirja julkistetaan verstaassa

Esimerkkinä tulevaisuuden ennakoinnista on Xamkissa vuonna 2021 alkava Robotiikka-alan ja älyteknologian insinöörikoulutus. Koulutus sai opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvan keväällä.

Uusi koulutus on myös esimerkki uudesta ennakoinnin mallista, jossa edetään tiedosta tulkintaan ja toimintaan. Tulevaisuusverstaan aluksi julkistetaan kirja, jossa käsitellään ennakointimallin keskeiset periaatteet ja sen soveltamisen esimerkkejä Kymenlaaksossa. Kirjan ovat toimittaneet Yrjö Myllylä ja Tuija Vänttinen Xamkista.

Verstaan toteutuksesta ja tuoreesta ennakointitiedosta vastaa Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi -hanke. Hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami, Aikuiskoulutus Taitaja. Yhteistyökumppanina verstaan toteutuksessa ovat lisäksi Kymenlaakson kauppakamari ja Kymen Yrittäjät. Hanketta rahoittaa Hämeen Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Katso koko tiedote tästä.

Lisätietoja:

Yrjö Myllylä, YTT, projektipäällikkö…

Etiäinen – Kymenlaakson osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi –julkaisu on saatavilla kirjan julkaisun pysyvästä osoitteesta: http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3

__

Aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita:

Alueellisen ennakoinnin Top 10 menestystekijää – Case Kymenlaakso

Etiäinen – Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointihankkeen Top 10 vaikutusta

Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihanke 1.4.2018-30.9.2020 blogiartikkelit

Etiäinen – Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi, loppuraportti

Kymenlaakso ennakoi – ”Pitkät päälle ja katse eteenpäin”

Toimialakohtaisen ennakointimallin mukaista ennakointitietoa kertyy nyt säännöllisesti mm. työnantajien haastatteluihin perustuen Kymenlaakso ennakoi -sivustolle.

Toimialakohtainen ennakointikäytäntö, ”Toimialakartoituskonsepti”, vaikutuksia on arvioitus Delfoi-tutkimuksessa 2021-2022, ks. julkaisulinkki loppuraporttiin ja STT-tiedote seuraavasta artikkelista:

Toimialakartoituksesta vuoropuheluun – Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimialakohtaisen ennakointikäytännön vaikuttavuuskartoitus -julkaisu

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s